AНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА

 

Uputstvo za popunjavanje ankete

      Upitnik za vrednovanje kvaliteta nastave moguće je popuniti korišćenjem Web aplikacije. Za korišćenje je potrebno imati računar povezan na internet, sa instaliranim browser-ima kao što su Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera i sl.

 

1.      Pristup sistemu

      Da bi ste pristupili sistemu, potrebno je da sa glavne strane fakulteta www.medfak.ni.ac.rs izaberete "Online" анкета za studente.

Sl. 1

2.      Logovanje

      Pristupanje sistemu vrši se upisom svog Broja indeksa, Password-a (ukoliko ste ga dodelili pri prvom logovanju) i Prosečne ocene–dosadašnju prosečnu ocenu studiranja (Sl.2).

Sl. 2

      Ukoliko prvi put pristupate sistemu, odaberite opciju Dodela password-a, kada se otvara prozor kao na Sl.3. Unesite potrebne podatke i pritisnite dugme Snimi. Ako su podaci ispravni, vraćate se na prethodnu stranu (Sl.2), i nastavljate sa logovanjem.

Sl. 3

      Ukoliko želite da izmenite password, odaberite pociju Izmena password-a  kada se otvara prozor kao na Sl.4. Unesite potrebne podatke i pritisnite dugme Snimi. Ako su podaci ispravni, vraćate se na prethodnu stranu (Sl.2), i nastavljate sa logovanjem.

Sl. 4

3.      Popunjavanje ankete:

            Nakon logovanja, pojaviće se stranica gde će na levoj strani biti meni - spisak predmeta koje ste slušali u toku prošlog semestra , odnosno godine (Sl. 5).

Sl. 5

 

Odabirate samo predmete na koje ste polagali, bez obzira da li ste položili ili ne.

      Klikom na naziv odabranog predmeta otvarate novu stranicu - anketni list. Pojaviće se sledeća slika:

 

Sl. 6

      Obavezna polja koja treba popuniti su pod rednim brojevima: 1,2,4,6,7,8,9 i 10. Polja pod brojem 3 (Komentar) i 5. (Ocene nastavnika) nisu obavezna, ocenjujete samo nastavnike/saradnike čija ste predavanja/vežbe pohadjali. Ocene za nastavnike su od 1 do 5 ili prazno. Kada završite popunjavanje, kliknite na dugme OK. Ako ste propustili neko od obaveznih polja, ona će ’’pocrveneti’’. Treba da se vratite i popunite ih.

      Ako ste pravilno popunili, klikom na OK, anketni list se zatvara a podaci odlaze u bazu podataka. Prelazite na prethodnu stranicu (Sl. 3) sa spiskom predmeta, s’tim što je naziv prethodno anketiranog predmeta sada u crnoj boji, prešao je na dno liste i više nemate mogućnosti da se vratite i dopunite ili izmenite podatke u anketi za taj predmet.

      Ukoliko u toku anketiranja jednog predmeta, kliknete na naziv drugog predmeta, otvorićete nov anketni list za odabrani predmet. Podaci, koje ste uneli za prethodni predmet, biće izbrisani i ne odlaze u bazu podataka.

      Ukoliko u toku anketiranja predmeta želite da prekinete rad, izadjite iz programa zatvaranjem aktivnog prozora. U tom slučaju, podaci koje ste popunili za tekući predmet (a niste ga završili), nisu prosledjeni u bazu podataka i brišu se. Ponovnim logovanjem imate mogućnost otvaranja i popunjavanja ankete za predmet kod koga niste završili  anketiranje, kao i ostale predmete koje niste otvarali.


     Problemi pri logovanju

      Ako ne možete da se ulogujete prijavite se Studentskoj službi i Centru za unapredjenje kvaliteta da se proveri ispravnost vaših podataka u bazi podataka studenata, a ako primetite bilo koju nepravilnost u radu sa anketom prijavite Centru za unapredjenje kvaliteta koji je odgovoran za ovaj projekat.

      Ukoliko nemate mogućnost da anketu uradite kod kuće, na raspolaganju su vam računari na Medicinskom fakultetu u biblioteci.

Kontakt:  suzana@medfak.ni.ac.rscentar.nnr@medfak.ni.ac.rs

 

 

     Anonimnost ankete

      Logovanje studenata vrši se upisivanjem broja indeksa i passw-a. Identifikovanjem ovih podataka u bazi studenata, student može da uradi anketu. U daljem toku podaci studenata nisu povezani sa rezultatima ankete. Kolona Datum anketiranja je neophodna zato što će se ankete ponavljati više puta u toku godine (Sl. 7). Jedan student može samo jedanput da uradi anketu u toku jednog anketnog roka.

 

 

Sl. 7

      Tabela u koju se smeštaju rezultati ankete (Sl. 8),  je posebna i ne sadrži ni jedan parametar za identifikaciju studenta, tako da je nemoguće identifikovati koji student je koju anketu uradio. Podaci iz baze podataka rezultata, se odmah  automatski obradjuju i dobijaju se gotovi reporti (izveštaji) za štampanje.

 

Sl. 8